Ẩn menu
Cập nhật: 15:40, 23/7/2019
6362 lượt đọc

Chuyển hồ sơ lên năm học mới

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường chuyển toàn bộ hồ sơ nhân sự, lớp học, học sinh của năm học hiện tại sang năm học mới.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục THCS. Kích chọn vào danh mục 6. Công cụ hỗ trợ/ 6.4 Chuyển hồ sơ lên năm học mới.

Bước 2: Kích nút [Thực hiện sao chép nhân sự] để chuyển hồ sơ nhân sự. 

Hệ thống thông báo: “Thao tác này sẽ sao chép toàn bộ dữ liệu nhân sự của năm hiện tại sang năm mới”. Kích nút [Thực hiện].

 

Bước 3: Kích nút [Thực hiện sao chép lớp học] để chuyển hồ sơ lớp học.

Hệ thống thông báo: “Thao tác này sẽ sao chép toàn bộ dữ liệu lớp học của năm hiện tại sang năm mới”. Kích nút [Thực hiện].

Bước 3: Chọn lớp học chuyển lên, lớp học lưu ban. Sau đó kích nút [Thực hiện sao chép học sinh].

Hệ thống thông báo: “Thao tác này sẽ sao chép toàn bộ dữ liệu học sinh của năm hiện tại sang năm mới”. Kích nút [Thực hiện].

Sau khi thực hiện thành công, hệ thống thông báo kết quả hồ sơ năm học mới. Nhà trường xem trước dữ liệu tại đây.