Ẩn menu
Cập nhật: 9:19, 23/7/2019
1059 lượt đọc

4.4 Quản lý hoàn thành chương trình mầm non

4.4 Quản lý hoàn thành chương trình mầm non

Mô tả: Chức năng này cho phép nhà trường quản lý và xuất báo cáo danh sách học sinh hoàn thành chương trình mầm non.

Các bước thực hiện:

 Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục Mầm non. Kích vào danh mục 4. Học sinh/4.4 Quản lý hoàn thành chương trình mầm non.

Bước 2: Chọn lớp, chọn học sinh thành chương trình mầm non.

Bước 3: Kích nút [Lưu] để hoàn thành.