Ẩn menu
Cập nhật: 15:26, 21/4/2018
11990 lượt đọc

Quản trị hệ thống

1. Hệ thống
Mô tả: Chức năng quản trị hệ thống cho phép nhà trường tạo nhóm người dùng (nhiều người cùng sử dụng để giảm tải việc nhập dữ liệu) và phân quyền cho nhóm người dùng phần mềm tại từng menu: Khóa số liệu, tạo các truy cập nhanh, tìm kiếm hồ sơ học sinh,…

1.1 Nhóm người dùng
Mô tả: Hỗ trợ nhà trường tạo ra nhóm quản trị theo các mức độ, giới hạn sử dụng các chức năng trên phần mềm.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn phần mềm Quản trị hệ thống. Kích vào danh mục 1. Hệ thống/ 1.1 Nhóm người dùng.
Bước 2: Kích nút [Thêm mới] để nhập mã nhóm, tên nhóm và trạng thái.
Bước 3: Kích [Thêm] để hệ thống ghi lại thông tin nhóm vừa chọn.

1.2 Phân quyền nhóm người dùng phần mềm
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường phân quyền khối quản lý cho nhóm người dùng đã được tạo ra từ mục 1.1 Nhóm người dùng.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn phần mềm Quản trị hệ thống. Kích vào danh mục 1. Hệ thống/ 1.2 Phân quyền nhóm người dùng phần mềm.
Bước 2: Chọn Nhóm người dùng cần phân công và tích chọn từng chức năng sử dụng phần mềm.
Bước 3: Kích [Ghi] để lưu dữ liệu.

1.3 Phân quyền nhóm người dùng menu
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường phân quyền từng chức năng chi tiết cho nhóm người dùng menu.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn phần mềm Quản trị hệ thống. Kích vào danh mục 1. Hệ thống/ 1.3 Phân quyền nhóm người dùng menu.
Bước 2: Chọn Nhóm quyền, chọn phần mềm cần phân công và tích chọn từng chức năng trên menu sử dụng phần mềm.
Bước 3: Kích [Ghi] để lưu dữ liệu.

1.4 Danh sách người dùng
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường quản lý người dùng theo tên đăng nhập.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn phần mềm Quản trị hệ thống. Kích vào danh mục 1. Hệ thống/ 1.4 Danh sách người dùng.
Bước 2: Kích nút [Thêm mới], nhập đầy đủ thông tin người dùng: Tên đăng nhập, tên hiển thị, mật khẩu, nhóm quyền,…
Bước 3: Kích [Thêm] để lưu dữ liệu.