Ẩn menu
Cập nhật: 16:46, 21/4/2018
879 lượt đọc

Phê chuẩn dữ liệu đầu năm các trường

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GDĐT phê chuẩn dữ liệu của đơn vị trường và gửi lên. Sau khi hết hạn nộp báo cáo, đối với dữ liệu đã chính xác, cán bộ Phòng GDĐT sẽ duyệt số liệu các đơn vị trường gửi lên; với những đơn vị chưa được duyệt báo cáo, Phòng GDĐT ghi rõ yêu cầu cần gửi báo cáo lại và tiến hành mở khóa dữ liệu để các đơn vị trường kiểm tra lại dữ liệu và tiến hành gửi lại dữ liệu.

1. Phê chuẩn dữ liệu đầu năm các trường

1.1 Phê chuẩn dữ liệu đầu năm các trường Mầm non

Để thực hiện việc phê chuẩn dữ liệu đầu năm của mỗi đơn vị trường mầm non, cán bộ Phòng GDĐT thực hiện thao tác như sau:

Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu mầm non, kích vào danh mục 1. Báo cáo đầu năm\ 1.1. Danh sách trường gửi số liệu đầu năm

Bước 2: Tích chọn trường cần thực hiện, ghi rõ nội dung duyệt/từ chối dữ liệu.

           Bước 3: Tích chọn nút chức năng như: Duyệt/ Từ chối/ Mở khóa/ Khóa.

Ghi chú quá trình tổng hợp dữ liệu

            Khi các trường đã hoàn thành quá trình gửi dữ liệu, Phòng GDĐT thực hiện kiểm tra dữ liệu và báo cáo các trường gửi.

-          Đối với dữ liệu đã chính xác, cán bộ Phòng GDĐT sẽ thực hiện chức năng [Duyệt] số liệu các trường gửi lên.

-          Đối với dữ liệu chưa chính xác, cán bộ Phòng GDĐT sẽ thực hiện chức năng [Từ chối] dữ liệu các trường gửi lên.

-          Khi hết hạn nộp báo cáo hoặc báo cáo đã được duyệt, cán bộ Phòng GDĐT thực hiện chức năng [Khóa] số liệu.

Đối với các trường cần mở khóa thì sẽ kích nút [Gửi yêu cầu mở khóa] và nhập yêu cầu. Khi đó cán bộ Phòng GDĐT tiếp nhận yêu cầu và xử lý yêu cầu và thực hiện chức năng [Mở khóa] để các trường chỉnh sửa lại báo cáo và gửi lại lên Phòng GDĐT.

1.2 Phê chuẩn dữ liệu đầu năm các trường Tiểu học

Để thực hiện việc phê chuẩn dữ liệu đầu năm của mỗi đơn vị trường tiểu học, cán bộ Phòng GDĐT thực hiện thao tác như sau:

Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu tiểu học, kích vào danh mục 1. Báo cáo đầu năm\1.1 Danh sách trường gửi số liệu đầu năm

           Bước 2: Tích chọn trường cần thực hiện, ghi rõ nội dung duyệt/từ chối dữ liệu.

           Bước 3: Tích chọn nút chức năng như: Duyệt/ Từ chối/ Mở khóa/ Khóa.

Ghi chú quá trình tổng hợp dữ liệu

            Khi các trường đã hoàn thành quá trình gửi dữ liệu, Phòng GDĐT thực hiện kiểm tra dữ liệu và báo cáo các trường gửi.

-          Đối với dữ liệu đã chính xác, cán bộ Phòng GDĐT sẽ thực hiện chức năng [Duyệt] số liệu các trường gửi lên.

-          Đối với dữ liệu chưa chính xác, cán bộ Phòng GDĐT sẽ thực hiện chức năng [Từ chối] dữ liệu các trường gửi lên.

-          Khi hết hạn nộp báo cáo hoặc báo cáo đã được duyệt, cán bộ Phòng GDĐT thực hiện chức năng [Khóa] số liệu.

Đối với các trường cần mở khóa thì sẽ kích nút [Gửi yêu cầu mở khóa] và nhập yêu cầu. Khi đó cán bộ Phòng GDĐT tiếp nhận yêu cầu và xử lý yêu cầu và thực hiện chức năng [Mở khóa] để các trường chỉnh sửa lại báo cáo và gửi lại lên Phòng GDĐT.

1.3 Phê chuẩn dữ liệu đầu năm các trường THCS

Để thực hiện việc phê chuẩn dữ liệu đầu năm của mỗi đơn vị trường THCS, cán bộ Phòng GDĐT thực hiện thao tác như sau:

Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu THCS, kích vào danh mục 1. Báo cáo đầu năm\ 1.1 Danh sách trường gửi số liệu đầu năm

            Bước 2: Tích chọn trường cần thực hiện, ghi rõ nội dung duyệt/từ chối dữ liệu.

            Bước 3: Tích chọn nút chức năng như: Duyệt/ Từ chối/ Mở khóa/ Khóa.

Ghi chú quá trình tổng hợp dữ liệu

            Khi các trường đã hoàn thành quá trình gửi dữ liệu, Phòng GDĐT thực hiện kiểm tra dữ liệu và báo cáo các trường gửi.

-          Đối với dữ liệu đã chính xác, cán bộ Phòng GDĐT sẽ thực hiện chức năng [Duyệt] số liệu các trường gửi lên.

-          Đối với dữ liệu chưa chính xác, cán bộ Phòng GDĐT sẽ thực hiện chức năng [Từ chối] dữ liệu các trường gửi lên.

-          Khi hết hạn nộp báo cáo hoặc báo cáo đã được duyệt, cán bộ Phòng GDĐT thực hiện chức năng [Khóa] số liệu.

Đối với các trường cần mở khóa thì sẽ kích nút [Gửi yêu cầu mở khóa] và nhập yêu cầu. Khi đó cán bộ Phòng GDĐT tiếp nhận yêu cầu và xử lý yêu cầu và thực hiện chức năng [Mở khóa] để các trường chỉnh sửa lại báo cáo và gửi lại lên Phòng GDĐT.