Ẩn menu
Cập nhật: 15:8, 23/7/2019
637 lượt đọc

Sắp xếp học sinh (Alphabet)

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường sắp xếp học sinh theo thứ tự hiển thị của các học sinh trong lớp.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tại phần mềm Quản lý giáo dục THCS. Kích vào danh mục 4. Học sinh/ 4.1 Hồ sơ học sinh/ 4.1.3 Sắp xếp học sinh (Alphabet).

Bước 2: Kích chọn Tiêu chí sắp xếp.

Bước 3: Kích nút [Sắp xếp Alphabet theo lớp chọn] hoặc [Sắp xếp Alphabet tất cả các lớp] để thực hiện việc sắp xếp.

Bước 4: Kích nút [Lưu dữ liệu] để hoàn tất.