Ẩn menu
Cập nhật: 15:47, 23/7/2019
693 lượt đọc

Thống kê học sinh

6.3.1 Thống kê số lượng học sinh
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ TT GDTX thống kê số lượng học sinh theo từng khối, từng lớp. 

 

6.3.2 Thống kê học sinh chuyển đến, chuyển đi, thôi học
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ TT GDTX thống kê số lượng học sinh chuyển đến, chuyển đi, thôi học theo từng khối, học kỳ.

 

6.3.3 Thống kê kết quả học tập học sinh
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ TT GDTX thống kê số lượng, tỷ lệ % vể kết quả học tập của học sinh trung tâm theo từng khối, từng lớp.

 


6.3.4 Thống kê danh hiệu học sinh

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ TT GDTX thống kê số lượng, tỷ lệ % vể danh hiệu của học sinh trung tâm theo từng khối, từng lớp.

 

6.3.5 Thống kê học lực học sinh
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ TT GDTX thống kê số lượng, tỷ lệ % vể học lực của học sinh trung tâm theo từng khối, từng lớp.

 

6.3.6 Thống kê hạnh kiểm học sinh
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ TT GDTX thống kê số lượng, tỷ lệ % vể hạnh kiểm của học sinh trung tâm theo từng khối, từng lớp.

 

6.3.7 Thống kê lưu ban, lên lớp
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ TT GDTX thống kê số lượng, tỷ lệ % học sinh lên lớp, lưu ban, thi lại, rèn luyện lại của trung tâm theo từng khối, từng lớp.