Ẩn menu
Cập nhật: 12:30, 23/4/2018
3318 lượt đọc

1.Báo cáo dữ liệu đầu năm

1.1 Báo cáo dữ liệu Mầm non

         Mô tả: Hệ thống hỗ trợ Sở GD&ĐT gửi báo cáo mầm non đầu năm của các Phòng GD&ĐT lên Bộ giáo dục. Sau khi thực hiện kiểm tra lại các mẫu biểu báo cáo của các Phòng GDĐT gửi lên, Sở GD&ĐT thực hiện gửi số liệu báo cáo lên Bộ GD&ĐT.

        Các bước thực hiện:

         Bước 1: Chọn tới phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục đầu năm/1. Mầm non / 1.5. Gửi dữ liệu báo cáo đầu năm

         Bước 2: Kiểm tra các mẫu biểu báo cáo

         Bước 3: Kích nút [Gửi dữ liệu]

 

 

Ghi chú quá trình gửi dữ liệu

- Hệ thống sẽ tự động khóa chức năng tổng hợp và gửi dữ liệu sau khi Sở GDĐT đã thực hiện gửi.

- Hoàn thành quá trình gửi dữ liệu tại Sở GDĐT, Bộ GDĐT thực hiện kiểm tra dữ liệu và các báo cáo Sở gửi.

- Đối với dữ liệu đã chính xác, cán bộ Bộ giáo dục sẽ [Duyệt] số liệu Sở gửi lên.

 

 

 

- Đối với dữ liệu chưa chính xác, cán bộ BGD sẽ thực hiện [Từ chối] dữ liệu

- Khi hết hạn nộp báo cáo đã được duyệt, cán bộ BGD thực hiện chức năng [Khóa] số liệu. Đối với các Sở GD&ĐT cần mở khóa thì sẽ kích nút [Gửi yêu cầu mở khóa] và nhập yêu cầu. Khi đó cán bộ BGD tiếp nhận yêu cầu và xử lý yêu cầu và thực hiện chức năng [Mở] để các Sở chỉnh sửa lại báo cáo và gửi lại.

1.2 Báo cáo dữ liệu Tiểu học

         Mô tả: Hệ thống hỗ trợ Sở GD&ĐT gửi báo cáo tiểu học đầu năm của các Phòng GD&ĐT lên Bộ giáo dục.

1.2.1 Báo cáo EMIS

         Các bước thực hiện:

         Bước 1: Chọn tới phần mềm Báo cáo số liệu đầu năm/2. Tiểu học / 2.1.4 Gửi dữ liệu báo cáo đầu năm

         Bước 2: Kiểm tra các mẫu biểu báo cáo

         Bước 3: Kích nút [Gửi dữ liệu]. Hệ thống xác nhận ngày gửi và trạng thái gửi

 

 

 

Ghi chú quá trình gửi dữ liệu

 - Hệ thống sẽ tự động khóa chức năng tổng hợp và gửi dữ liệu sau khi Sở GD&ĐT đã thực hiện gửi

         - Hoàn thành quá trình gửi dữ liệu tại Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT thực hiện kiểm tra dữ liệu

         - Đối với dữ liệu đã chính xác, cán bộ Bộ GD&ĐT sẽ [Duyệt] số liệu Sở GD&ĐT gửi lên

         - Đối với dữ liệu chưa chính xác, cán bộ Sở GDĐT sẽ thực hiện từ chối dữ liệu.

         -Đến hạn nộp báo cáo hoặc báo cáo đã được duyệt, cán bộ Sở GDĐT thực hiện khóa số liệu. Đối với trường hợp này, nếu cần mở khóa thì cán bộ Sở GDĐT kích nút [Gửi yêu cầu mở khóa] và nhập yêu cầu để Bộ GDĐT tiếp nhận yêu cầu và xử lý yêu cầu.

 

1.2.2 Báo cáo EQMS

Các bước thực hiện: Thao tác gửi báo cáo EQMS tương tự gửi báo cáo EMIS.

 

1.3 Báo cáo dữ liệu THCS

         Mô tả: Hệ thống hỗ trợ Sở GD&ĐT gửi báo cáo THCS đầu năm của các Phòng GD&ĐT lên Bộ giáo dục.

         Các bước thực hiện:

         Bước 1: Chọn tới phần mềm Báo cáo số liệu đầu năm/3. Trung học cơ sở/ 3.1.4.Gửi dữ liệu báo cáo đầu năm

         Bước 2: Kiểm tra các mẫu biểu báo cáo

         Bước 3: Kích nút [Gửi dữ liệu]. Hệ thống xác nhận ngày gửi và trạng thái gửi.

 

Ghi chú quá trình gửi dữ liệu

- Hệ thống sẽ tự động khóa chức năng tổng hợp và gửi dữ liệu sau khi Sở GDĐT đã thực hiện gửi.

- Hoàn thành quá trình gửi dữ liệu tại Sở GDĐT, Bộ GDĐT thực hiện kiểm tra dữ liệu.

- Đối với dữ liệu đã chính xác, cán bộ Bộ GDĐT sẽ [Duyệt] số liệu Sở GDĐT gửi lên.

- Đối với dữ liệu chưa chính xác, cán bộ Sở GDĐT sẽ thực hiện từ chối dữ liệu.

- Đến hạn nộp báo cáo hoặc báo cáo đã được duyệt, cán bộ Sở GDĐT thực hiện khóa số liệu. Đối với trường hợp này, nếu cần mở khóa thì cán bộ Sở GDĐT kích nút [Gửi yêu cầu mở khóa] và nhập yêu cầu để Bộ GDĐT tiếp nhận yêu cầu và xử lý yêu cầu.

1.4 Báo cáo dữ liệu THPT

          Mô tả: Hệ thống hỗ trợ Sở GD&ĐT gửi báo cáo đầu năm của các trường THPT lên Bộ giáo dục.

         Các bước thực hiện:

         Bước 1: Chọn tới phần mềm Báo cáo số liệu đầu năm/4. Trung học phổ thông/ 4.1.4 Gửi dữ liệu báo cáo đầu năm

         Bước 2: Kiểm tra các mẫu biểu báo cáo

         Bước 3: Kích nút [Gửi dữ liệu]. Hệ thống xác nhận ngày gửi và trạng thái gửi

  Ghi chú quá trình gửi dữ liệu

- Hệ thống sẽ tự động khóa chức năng tổng hợp và gửi dữ liệu sau khi Sở GDĐT đã thực hiện gửi.

- Hoàn thành quá trình gửi dữ liệu tại Sở GDĐT, Bộ GDĐT thực hiện kiểm tra dữ liệu.

- Đối với dữ liệu đã chính xác, cán bộ Bộ GDĐT sẽ [Duyệt] số liệu Sở GDĐT gửi lên.

- Đối với dữ liệu chưa chính xác, cán bộ Sở GDĐT sẽ thực hiện từ chối dữ liệu.

- Đến hạn nộp báo cáo hoặc báo cáo đã được duyệt, cán bộ Sở GDĐT thực hiện khóa số liệu. Đối với trường hợp này, nếu cần mở khóa thì cán bộ Sở GDĐT kích nút [Gửi yêu cầu mở khóa] và nhập yêu cầu để Bộ GDĐT tiếp nhận yêu cầu và xử lý yêu cầu.

1.5 Báo cáo dữ liệu TT GDTX

         Mô tả: Hệ thống hỗ trợ Sở GD&ĐT gửi báo cáo đầu năm của các TT GDTX lên Bộ giáo dục.

         Các bước thực hiện:

         Bước 1: Chọn tới phần mềm Báo cáo số liệu đầu năm/5. Giáo dục thường xuyên/ 5.5 Gửi dữ liệu báo cáo đầu năm

         Bước 2: Kiểm tra các mẫu biểu báo cáo

         Bước 3: Kích nút [Gửi dữ liệu]

Ghi chú quá trình tổng hợp dữ liệu:

            Hệ thống sẽ tự động khóa chức năng tổng hợp và gửi dữ liệu sau khi Sở GDĐT đã thực hiện gửi.

            Hoàn thành quá trình gửi dữ liệu tại Sở GDĐT, Bộ GDĐT thực hiện kiểm tra dữ liệu.

  • Đối với dữ liệu đã chính xác, cán bộ Bộ GDĐT sẽ [Duyệt] số liệu Sở GDĐT gửi lên.
  • Đối với dữ liệu chưa chính xác, cán bộ Bộ GDĐT sẽ thực hiện từ chối dữ liệu.

      -    Đến hạn nộp báo cáo hoặc báo cáo đã được duyệt, cán bộ Sở GDĐT thực hiện khóa số liệu. Đối với trường hợp này, nếu cần mở khóa thì cán bộ Sở GDĐT kích nút [Gửi yêu cầu mở khóa] và nhập yêu cầu để Bộ GDĐT tiếp nhận yêu cầu và xử lý yêu cầu.