Ẩn menu
Cập nhật: 16:48, 22/7/2019
792 lượt đọc

Báo cáo chuẩn nghề nghiệp nhân sự

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ nhà trường tổng hợp báo cáo số liệu cuối năm về đánh giá chuẩn nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên theo các tiêu chí tự đánh giá và cấp trên đánh giá.
Các bước thực hiện: 
Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu Tiểu học. Kích vào danh mục 3. Báo cáo cuối năm học/ 3.3 Báo cáo đội ngũ/ 3.3.3 Báo cáo chuẩn nghề nghiệp nhân sự.
Bước 2: Lựa chọn biểu báo cáo theo các tab: 1. Chuẩn nghề nghiệp CBQL, 2. Chuẩn nghề nghiệp GV
Bước 3: Kích nút [Lấy dữ liệu] để hệ thống tổng hợp số liệu từ dữ liệu đã nhập trong phần mềm Quản lý giáo dục Tiểu học.
Bước 4: Kiểm tra số liệu đã tổng hợp.

 

* Lưu ý: Khi kích vào mục 3.3.3 Báo cáo chuẩn nghề nghiệp nhân sự, nếu hệ thống thông báo: ‘‘Nhà trường không thể tổng hợp được dữ liệu do: Hồ sơ trường, lớp, nhân sự không đầy đủ dữ liệu. Đề nghị quý nhà trường Tải file thiếu thông tin về để rà soát và bổ sung trước khi Lấy dữ liệu thì nhà trường phải tải file thiếu thông tin và bổ sung thông tin theo file thông báo, khi đầy đủ đữ liệu thì nhà trường mới lấy dữ liệu từ hệ thống và tổng hợp báo cáo.