Ẩn menu
Cập nhật: 16:14, 23/7/2019
810 lượt đọc

Khen thưởng, kỷ luật

** Nhập giải thưởng

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ TT GDTX nhập kết quả các giải thưởng của học sinh đạt được trong năm học, bao gồm các giải cấp quận/huyện, cấp tỉnh/thành phố, cấp quốc gia và quốc tế. 
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục GDTX. Kích vào danh mục 4. Học sinh/ 4.4 Khen thưởng, kỷ luật/ 4.4.1 Nhập giải thưởng. 
Bước 2: Chọn Khối/Lớp/Học sinh và kích nút [Thêm mới]
Bước 3: Chọn các thông tin về học sinh, giải thưởng, nhập ghi chú (nếu có) và kích nút [Cập nhật]. 

 

**  Nhập khen thưởng, kỷ luật
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ TT GDTX nhập các thông tin khen thưởng hoặc kỷ luật, nhận xét của từng học sinh trong năm học.
Các bước thực hiện: 
Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục GDTX. Kích vào danh mục 4. Học sinh/ 4.4 Khen thưởng, kỷ luật/ 4.4.2 Nhập khen thưởng, kỷ luật.
Bước 2: Chọn Khối/ Lớp/Học kỳ tương ứng.
Bước 3: Nhập nội dung khen thưởng/kỷ luật/số ngày nghỉ.
Bước 4: Kích nút [Cập nhật] để hoàn tất.