Ẩn menu
Cập nhật: 14:47, 17/7/2019
1087 lượt đọc

2. Phê chuẩn dữ liệu đầu năm đơn vị trường

2.1 Phê chuẩn dữ liệu đầu năm trường Mầm non

Để thực hiện việc phê chuẩn dữ liệu đầu năm của mỗi đơn vị trường mầm non, cán bộ Phòng GDĐT thực hiện thao tác như sau:

Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục đầu năm, kích vào danh mục 1. Mầm non\1.1 Danh sách trường gửi số liệu đầu năm

Bước 2: Tích chọn trường cần thực hiện, ghi rõ nội dung duyệt/từ chối dữ liệu.

Bước 3: Tích chọn nút chức năng như: Duyệt/ Từ chối/ Mở khóa/ Khóa.

Ghi chú quá trình tổng hợp dữ liệu

Khi các trường đã hoàn thành quá trình gửi dữ liệu, Phòng GDĐT thực hiện kiểm tra dữ liệu và báo cáo các trường gửi.

 • Đối với dữ liệu đã chính xác, cán bộ Phòng GDĐT sẽ thực hiện chức năng [Duyệt] số liệu các trường gửi lên.
 • Đối với dữ liệu chưa chính xác, cán bộ Phòng GDĐT sẽ thực hiện chức năng [Từ chối] dữ liệu các trường gửi lên.
 • Khi hết hạn nộp báo cáo hoặc báo cáo đã được duyệt, cán bộ Phòng GDĐT thực hiện chức năng [Khóa] số liệu.

  Đối với các trường cần mở khóa thì sẽ kích nút [Gửi yêu cầu mở khóa] và nhập yêu cầu. Khi đó cán bộ Phòng GDĐT tiếp nhận yêu cầu và xử lý yêu cầu và thực hiện chức năng [Mở khóa] để các trường chỉnh sửa lại báo cáo và gửi lại lên Phòng GDĐT.

  2.2 Phê chuẩn dữ liệu đầu năm trường Tiểu học

  Để thực hiện việc phê chuẩn dữ liệu đầu năm của mỗi đơn vị trường tiểu học, cán bộ Phòng GDĐT thực hiện thao tác như sau:

  Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu tiểu học, kích vào danh mục 2. Tiểu học\2.1.1 Danh sách trường gửi số liệu đầu năm hoặc ( Báo cáo EMIS) hoặc 2.2.1 Danh sách trường gửi số liệu đầu năm ( Báo cáo EQMS).

  Bước 2: Tích chọn trường cần thực hiện, ghi rõ nội dung duyệt/từ chối dữ liệu.

  Bước 3: Tích chọn nút chức năng như: Duyệt/ Từ chối/ Mở khóa/ Khóa.

  Ghi chú quá trình tổng hợp dữ liệu

  Khi các trường đã hoàn thành quá trình gửi dữ liệu, Phòng GDĐT thực hiện kiểm tra dữ liệu và báo cáo các trường gửi.

 • Đối với dữ liệu đã chính xác, cán bộ Phòng GDĐT sẽ thực hiện chức năng [Duyệt] số liệu các trường gửi lên.
 • Đối với dữ liệu chưa chính xác, cán bộ Phòng GDĐT sẽ thực hiện chức năng [Từ chối] dữ liệu các trường gửi lên.
 • Khi hết hạn nộp báo cáo hoặc báo cáo đã được duyệt, cán bộ Phòng GDĐT thực hiện chức năng [Khóa] số liệu.

  - Đối với các trường cần mở khóa thì sẽ kích nút [Gửi yêu cầu mở khóa] và nhập yêu cầu. Khi đó cán bộ Phòng GDĐT tiếp nhận yêu cầu và xử lý yêu cầu và thực hiện chức năng [Mở khóa] để các trường chỉnh sửa lại báo cáo và gửi lại lên Phòng GDĐT.

  2.3 Phê chuẩn dữ liệu đầu năm trường THCS

  Để thực hiện việc phê chuẩn dữ liệu đầu năm của mỗi đơn vị trường THCS, cán bộ Phòng GDĐT thực hiện thao tác như sau:

  Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục đầu năm, kích vào danh mục 3. Trung học cơ sở\3.1.1 Danh sách trường gửi số liệu đầu năm

  Bước 2: Tích chọn trường cần thực hiện, ghi rõ nội dung duyệt/từ chối dữ liệu.

  Bước 3: Tích chọn nút chức năng như: Duyệt/ Từ chối/ Mở khóa/ Khóa.

  Ghi chú quá trình tổng hợp dữ liệu

  Khi các trường đã hoàn thành quá trình gửi dữ liệu, Phòng GDĐT thực hiện kiểm tra dữ liệu và báo cáo các trường gửi.

 • Đối với dữ liệu đã chính xác, cán bộ Phòng GDĐT sẽ thực hiện chức năng [Duyệt] số liệu các trường gửi lên.
 • Đối với dữ liệu chưa chính xác, cán bộ Phòng GDĐT sẽ thực hiện chức năng [Từ chối] dữ liệu các trường gửi lên.
 • Khi hết hạn nộp báo cáo hoặc báo cáo đã được duyệt, cán bộ Phòng GDĐT thực hiện chức năng [Khóa] số liệu.

Đối với các trường cần mở khóa thì sẽ kích nút [Gửi yêu cầu mở khóa] và nhập yêu cầu. Khi đó cán bộ Phòng GDĐT tiếp nhận yêu cầu và xử lý yêu cầu và thực hiện chức năng [Mở khóa] để các trường chỉnh sửa lại báo cáo và gửi lại lên Phòng GDĐT.