Ẩn menu
Cập nhật: 15:10, 23/7/2019
557 lượt đọc

Báo cáo tổng hợp chung CBQL – Giáo viên

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ TT GDTX tổng hợp báo cáo số liệu cuối năm về cán bộ quản lý, giáo viên – nhân viên theo trình độ đào tạo, kết quả đánh giá viên chức.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu GDTX. Kích vào danh mục 2. Báo cáo cuối năm học/ 2.2 Báo cáo đội ngũ/ 2.2.1 Báo cáo tổng hợp chung CBQL - giáo viên.
Bước 2: Lựa chọn biểu báo cáo theo các tab: 1. Cán bộ quản lý, 2. Giáo viên – Nhân viên.
Bước 3: Kích nút [Lấy dữ liệu] để hệ thống tổng hợp số liệu từ dữ liệu đã nhập trong phần mềm Quản lý giáo dục GDTX.
Bước 4: Kiểm tra số liệu đã tổng hợp.