Ẩn menu
Cập nhật: 15:5, 17/7/2019
371 lượt đọc

PHẦN IV. KHAI THÁC DỮ LIỆU

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GDĐT khai thác dữ liệu của đơn vị trường bao gồm tất cả các báo cáo cố định và khai thác thông tin theo yêu cầu.