Ẩn menu
Cập nhật: 15:37, 23/7/2019
1160 lượt đọc

Tìm kiếm hồ sơ cán bộ, giáo viên

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ TT GDTX tìm kiếm hồ sơ giáo viên dựa trên một số các thông tin như: Họ tên giáo viên, mã giáo viên, giới tính, dân tộc, hình thức tuyển dụng, ...
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục GDTX. Kích vào danh mục 3. Giáo viên/3.3 Tìm kiếm hồ sơ giáo viên.
Bước 2: Nhập thông tin tìm kiếm vào 1 hoặc các trường dữ liệu tương ứng.
Bước 3: Kích nút [Tìm kiếm].