Ẩn menu
Cập nhật: 9:38, 23/4/2018
925 lượt đọc

1.Tiếp nhận dữ liệu đầu năm

Vào đầu năm học hoặc cuối năm học, Sở giáo dục sẽ tiếp nhận dữ liệu từ các đơn vị trường (THPT, GDTX) và các Phòng GD&ĐT giúp Sở GD&ĐT kiểm tra, đánh giá và tổng hợp báo cáo gửi lên Bộ GD&ĐT.

1.1 Tiếp nhận dữ liệu Mầm non

  Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT  xem toàn bộ danh sách các Phòng GD&ĐT gửi báo cáo đầu năm cấp học Mầm non.

        Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục đầu năm kích chọn danh mục 1. Mầm non / 1.3 Danh sách phòng gửi gửi báo cáo đầu năm.

Bước 2: Chọn trạng thái báo cáo và xem kết quả

 

 

1.2 Tiếp nhận dữ liệu Tiểu học

  Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Sở GD&ĐT  xem toàn bộ danh sách các Phòng GD&ĐT gửi báo cáo đầu năm cấp Tiểu học.

        Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn tới phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục đầu năm kích chọn danh mục 2. Tiểu học / 2.4. Danh sách phòng gửi báo cáo đầu năm

Bước 2: Chọn trạng thái báo cáo và xem kết quả

 

 

1.3 Tiếp nhận dữ liệu THCS

Mô tả: Chức năng hỗ trợ Sở GD&ĐT thống kê và xuất báo cáo Danh sách trường gửi báo cáo đầu năm.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn tới phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục đầu năm kích chọn danh mục 3. Trung học cơ sở / 2.4. Danh sách phòng gửi báo cáo đầu năm

Bước 2: Chọn trạng thái báo cáo và xem kết quả.

 

 

1.4 Tiếp nhận dữ liệu THPT

Mô tả: Giúp Sở GD&ĐT thống kê danh sách trường THPT gửi báo cáo đầu năm.

        Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn tới phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục đầu năm kích chọn danh mục 4. THPT/4.4. Danh sách trường gửi báo cáo đầu năm                                       

Bước 2: Chọn trạng thái báo cáo và xem kết quả.

 

 

1.5 Tiếp nhận dữ liệu TT GDTX

Mô tả: Giúp Sở GD&ĐT thống kê danh sách TT GDTX gửi báo cáo đầu năm.

        Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn tới phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục đầu năm kích chọn danh mục 5. Giáo dục thường xuyên/ 5.3. Danh sách trường gửi báo cáo đầu năm

Bước 2: Chọn trạng thái báo cáo và xem kết quả.