Ẩn menu
Cập nhật: 11:7, 18/7/2019
543 lượt đọc

Quản lý nhóm người dùng

Mô tả: Chức năng này  cho phép Phòng GDĐT tạo ra nhóm quản trị theo các mức độ, giới hạn sử dụng các chức năng trên phần mềm.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Quản trị hệ thống. Kích vào danh mục 1. Quản lý tài khoản phòng ban\ 1.1 Quản lý nhóm người dùng.

Bước 2: Kích nút [Thêm mới]

Bước 3: Nhập mã nhóm và tên nhóm

Bước 4: Kích [Thêm] để lưu dữ liệu.

1.2 Phân quyền nhóm người dùng phần mềm

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GDĐT phân quyền khối quản lý cho nhóm người dùng đã được tạo ra từ mục 1.1.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Quản trị hệ thống. Kích vào danh mục 1. Hệ thống\ 1.2 Phân quyền nhóm người dùng phần mềm.

Bước 2: Chọn Nhóm người dùng cần phân công và tích chọn từng chức năng sử dụng phần mềm.

Bước 3: Kích [Ghi] để lưu dữ liệu.

1.3 Phân quyền nhóm người dùng menu

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GDĐT phân quyền từng chức năng chi tiết cho nhóm người dùng menu.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Quản trị hệ thống. Kích vào danh mục 1. Hệ thống\ 1.3 Phân quyền nhóm người dùng menu.

Bước 2: Chọn Nhóm quyền, chọn phần mềm cần phân công và tích chọn từng chức năng trên menu sử dụng phần mềm.

Bước 3: Kích [Ghi] để lưu dữ liệu.

1.4 Quản lý danh sách người dùng

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ Phòng GDĐT quản lý danh sách người dùng theo tên đăng nhập.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kích vào danh mục 1. Quản lý tài khoản phòng ban\ 1.4 Quản lý danh sách người dùng.

Bước 2: Kích nút Thêm mới, nhập đầy đủ thông tin người dùng: Tên đăng nhập, tên hiển thị, mật khẩu, nhóm quyền,…

Bước 3: Kích [Thêm] để lưu dữ liệu.