Ẩn menu
Cập nhật: 14:11, 21/4/2018
9066 lượt đọc

Hồ sơ trường

Mô tả: Chức năng này cho phép nhà trường cập nhật đầy đủ thông tin của nhà trường và cập nhật thông tin các điểm trường phụ (nếu có).

a. Cập nhật thông tin hồ sơ trường:

Hiện tại, hệ thống đã cập nhật những thông tin cơ bản cho từng đơn vị nhà trường. Mỗi trường phải kiểm tra lại thông tin của trường, nhập và lựa chọn bổ sung thêm các thông tin như: Thông tin của Hiệu trưởng, SĐT, số Fax, website,.. lựa chọn thông tin tương ứng về khu vực, chính sách vùng,.. và các thông tin khác.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Quản lý giáo dục Tiểu học. Kích chọn danh mục 1. Thông tin trường/ 1.1 Hồ sơ trường.

Bước 2: Cập nhật thông tin Hồ sơ trường.

- Tên trường: Kiểm tra tên trường phải khớp với tên được ghi trên giấy quyết định thành lập trường.

- Loại hình : Kích chọn loại hình của trường chính xác. Ví dụ trường công lập thì sẽ chọn loại hình là Công lập.

- Loại trường: Kích chọn loại trường chính xác. Ví dụ đối với trường phổ thông thì sẽ chọn loại trường là Phổ thông.

- Hiệu trưởng: Nhập đầy đủ thông tin hiệu trưởng phụ trách hiện tại

- Điện thoại hiệu trưởng: Nhập số điện thoại của hiệu trưởng

- Huyện, xã: Chọn huyện, xã theo vị trí của trường.

- Điện thoại: Nhập số điện thoại của nhà trường.

- Email: Nhập thông tin email nhà trường hợp lệ. Thông tin email này liên quan đến việc cung cấp tài khoản và mật khẩu, vì vậy cần phải khai báo chính xác.

- Website: Nhập thông tin website của nhà trường.

- Khu vực: Chọn khu vực của trường

- Chính sách vùng: Chọn chính sách vùng của trường (nếu có)

- Những thông tin đạt chuẩn quốc gia, vùng đặc biệt khó khăn, có chi bộ Đảng, có sử dụng máy tính cho dạy học, có khai thác internet cho dạy học, có nguồn nước sạch, …. Tích chọn nếu trường có.

Bước 3: Kích nút [Cập nhật] để hoàn thành.

Lưu ý: Những trường thông tin có [...] màu đỏ là những trường thông tin bắt buộc, người dùng phải nhập liệu đầy đủ.

b. Cập nhật thông tin điểm trường

         Hệ thống hỗ trợ đơn vị trường cập nhật thông tin các điểm trường phụ (nếu có).

Các bước thực hiện:

         Bước 1: Tại dòng Danh sách điểm trường phụ, kích nút [Thêm mới điểm trường]

         Bước 2: Giao diện thêm mới điểm trường hiển thị, nhập thông tin của điểm trường vào bảng.

- Mã điểm trường: Nhập mã điểm trường viết liền không dấu.

- Tên điểm trường: Nhập đầy đủ tên điểm trường phụ

- Địa chỉ: Nhập đầy đủ thông tin địa chỉ điểm trường phụ

- Khoảng cách đến điểm trường chính: Nhập số khoảng cách tính từ điểm trường chính đến điểm trường phụ (đơn vị tính là Km).

- Điện thoại: Nhập số điện thoại của điểm trường phụ

- Phương tiện có thể đi lại: Liệt kê các phương tiện có thể đi lại

- Diện tích: Nhập số diện tích điểm trường phụ với đơn vị tính là m2.

Bước 3: Kích nút [Cập nhật] để hoàn thành.

c. Sửa điểm trường

- Tại điểm trường cần sửa kích biểu tượng cây bút ( ).

- Sửa nội dung thông tin và kích nút [Cập nhật] để lưu lại

d. Xóa điểm trường

- Chọn điểm trường cần xóa.

- Kích nút [Xóa điểm trường], hệ thống thông báo “Bạn có muốn xóa’

- Kích [OK] để đồng ý.

Lưu ý: Để xóa điểm trường cần đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Không có lớp học nào thuộc điểm trường cần xóa. Nếu có thì quản trị viên phải sửa lại lớp học tại mục 2.1 Hồ sơ lớp học.

+ Nếu trường đã lấy báo cáo số liệu thì phải xóa số liệu, sau đó xóa điểm trường và thực hiện lấy lại số liệu báo cáo.