Ẩn menu
Cập nhật: 16:29, 21/4/2018
812 lượt đọc

Tiếp nhận dữ liệu cuối năm

Mô tả: Báo cáo số liệu cuối năm giúp Phòng GDĐT thống kê số lượng, chất lượng học sinh, đội ngũ giáo viên các trường thuộc từng Phòng GDĐT quản lý trong giai đoạn kết thúc năm học.

2.1 Tiếp nhận dữ liệu Mầm non

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ hiển thị danh sách các đơn vị trường Mầm non đã thực hiện gửi báo cáo số liệu cuối năm lên Phòng GDĐT và thời gian gửi số liệu.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục mầm non, kích vào danh mục 2. Báo cáo cuối năm\ 2.1 Danh sách trường gửi số liệu cuối năm.

Bước 2: Chọn trạng thái báo cáo cần tổng hợp.

2.2 Tiếp nhận dữ liệu Tiểu học

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ hiển thị danh sách các đơn vị trường Tiểu học đã thực hiện gửi báo cáo số liệu cuối năm lên Phòng GDĐT và thời gian gửi số liệu.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục cuối năm, kích vào danh mục 2. Tiểu học\ 2.1 Báo cáo EMIS\ 2.1.1 Danh sách trường gửi số liệu cuối năm hoặc 2.2 Báo cáo EQMS\2.2.1 Danh sách trường gửi số liệu cuối năm hoặc 2.3 Báo cáo đội ngũ\2.3.1 Danh sách các đơn vị gửi báo cáo đội ngũ

Bước 2: Chọn trạng thái báo cáo cần tổng hợp.

2.3Tiếp nhận dữ liệu THCS

Mô tả: Chức năng này hỗ trợ hiển thị danh sách các đơn vị trường THCS đã thực hiện gửi báo cáo số liệu cuối năm lên Phòng GD&ĐT và thời gian gửi số liệu.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần mềm Báo cáo số liệu giáo dục THCS, kích vào danh mục 3. Trung học cơ sở\ 3.1 Báo cáo EMIS\3.2.1 Danh sách trường gửi số liệu cuối năm hoặc 3.2 Báo cáo đội ngũ\3.2.1 Danh sách các đơn vị gửi báo cáo đội ngũ.

Bước 2: Chọn trạng thái báo cáo cần tổng hợp.